Prehľad produktu

MeetVideo schéma

Softvérové riešenie MeetVideo (Meeting Video) zabezpečí hladký priebeh vašej videokonferencie. Hlavnou vlastnosťou MeetVideo je možnosť rozhovoru viacerých konferenčných miestností súčasne, pričom táto diskusia má jedného rečníka, ktorým môže byť ktokoľvek. Výmena rečníkov počas videokonferencie sa uskutočňuje prostredníctvom administrátora. Oproti ostatným produktom rieši jeden dôležitý problém, ktorým je mimoriadne vysoká náročnosť na konektivitu jednotlivých účastníkov v prípade pripojenia viacerých členov.

Neobmedzený počet účastníkov

Jednou z kľúčových vlastností MeetVideo je podpora neobmedzeného počtu pripojených účastníkov. Porovnateľné systémy na trhu majú limity, najmä kvôli vysokým nárokom na konektivitu, pri spájaní viacerých miest. S MeetVideo prepojíte desiatky prípojných miest – konferenčných miestností.

MeetVideo je EVO kompatibilné

EVO je kolaboratívna platforma, ktorej cieľom je spájať vzdialené pracoviská a objekty do vzájomných sessions a stretnutí. Prostredníctvom EVO tak možno realizovať videokonferenciu s akýmkoľvek iným systémom, ktorý je takisto EVO kompatibilný.
Viac informácií o EVO

Preklady videokonferencií do potrebných jazykov

MeetVideo dokáže vyriešiť aj problém komunikačného jazyka, ktorý je aktuálny napríklad v prípade medzinárodnej vedeckej konferencie. Ak všetci účastníci nie sú schopní hovoriť jedným konferenčným jazykom, využite možnosť live simultánneho tlmočenia. MeetVideo je kompatibilné so systémom Linguo, ktorý zabezpečí pre vašu videokonferenciu preklady do potrebných jazykov. Prepojte sa s organizáciou/inštitúciou, ktorá poskytne služby simultánneho tlmočenia s využitím systému Linguo.
Viac informácií o systéme Linguo

Komunikačné možnosti

  • Komunikácia účastníka so všetkými, pokiaľ má pridelené slovo.
  • Možnosť spustenia prezentácie z pripojeného notebooku – snímanie pracovnej plochy.
  • Privátna komunikácia – s jednotlivými účastníkmi konferencie.
  • Automatická archivácia celého priebehu video konferencie.
  • Možnosť live vysielania konferencie do intranetu alebo verejne prístupnej lokality.
  • Možnosť automatického priebehu bez moderátora.